Mediátor – Mediačná kancelária

Mediáciou sa podľa Zákona č. 420/2004 Z. z. riešia občianskoprávne vzťahy, rodinnoprávne, obchodné záväzkové a pracovnoprávne vzťahy, čím je vytvorený široký priestor pôsobenia pre jej aplikáciu a využiteľnosť v praxi. Mediácia je vlastne sprostredkovanie komunikácie medzi sporiacimi sa stranami. Cieľom mediácie je odbremenenie súdov od sporov, ktoré môžu byť vzhľadom na svoju podstatu vyriešené iným spôsobom a v kratšom časovom horizonte a tým zefektívnenie riešenia konfliktov. Dôležitým aspektom sprevádzajúcim využívanie mediácie je taktiež zmena kultúry riešenia konfliktných situácii, skvalitňovanie medziľudských vzťahov a uvedomenie si, že i pri rozdielnych názoroch a postojoch je možné dosiahnuť kultúrnym spôsobom prijateľný efekt.

Vymáhanie pohľadávok

Odkladaním, odsúvaním a počúvaním sľubov dlžníka strácate drahocenný čas na efektívne vymoženie svojho dlhu. Čím dlhší čas uplynie od splatnosti Vašej pohľadávky, tým sa stáva ťažšie vymožiteľná. Sľubovaním získava dlžník čas na finančné alebo právne operácie, ktoré vedú k nevymožiteľnosti pohľadávky.  Prenechajte vymáhanie Vašich pohľadávok na odborníkov, nevyhrocujte vzťahy so svojim klientom, len ho upozornite, že Vaše pohľadávky prechádzajú na našu kanceláriu v Banskej Bystrici a vyhnete sa tak nepríjemnej komunikácii s dlžníkom, stresom a finančným nákladom a zároveň presvedčíte dlžníka o tom, že s vymáhaním Vašej pohľadávky to myslíte skutočne vážne.

Realitná kancelária

Naša realitná kancelária sa venuje sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, ako byty, rodinné domy, chaty, administratívne budovy, nebytové priestory, stavebné pozemky, garáže, záhrady, poľnohospodárske pozemky...